Privacy-statement

EHBO-Neede zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website en sociale media kanalen.

Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligt. EHBO-Neede voldoet aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving (tot 25 mei 2018: de Wet Bescherming Persoonsgegevens; vanaf 25 mei 2018: Algemene Verordening Gegevensbescherming).

EHBO-Neede, met adres De Vuurbroak 16 7497 LH Bentelo is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De voorzitter is de Functionaris Gegevensbescherming van EHBO-Neede , hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Persoonsgegevens worden door EHBO-Neede  verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan EHBO-Neede ter beschikking doordat u uw gegevens zelf kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals diplomanummer, e-mailadres en NAW gegevens).

Verder verzamelt EHBO-Neede gegevens van personen die hulpverlenen bij evenementen en van contactpersonen van deze evenementen.

Tijdens evenementen en andere verenigingsactiviteiten kunnen foto's en video's gemaakt welke via de diverse mediakanalen van EHBO-Neede getoond kunnen worden.

Van ieder lid van onze vereniging worden voor diverse doeleinden persoonsgegevens verzameld.

De persoonsgegevens omvatten: naam, huisadres met postcode en woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, soort lidmaatschap, diplomanummer, Examendatum en eventueel extra informatie (bijvoorbeeld: AED, Lotus,…).

Er vindt geen registratie plaats van bankgegevens, BSN-nummers en bijzondere persoonsgegevens als, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, huidskleur, etnische afkomst, politieke voorkeur, beroep en dergelijke.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?

EHBO-Neede verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het bijhouden van een ledenadministratie;
 • het bijhouden van aanwezigheid op herhalingsavonden voor de geldigheid van Het EHBO diploma;
 • het verstrekken en verzenden van vereniging gerelateerde informatie

(bijvoorbeeld nieuwsbrieven);

 • het ontwikkelen van beleid, bijvoorbeeld voor verschillende doelgroepen (bv. Jeugd EHBO, …)
 • het doen van relatiebeheer;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributie en bijdrage voor evenementen;
 • het verrichten van onderzoeksdoeleinden;
 • het indienen van subsidieverzoeken;
 • het verlenen van diensten, dan wel ontplooien van activiteiten;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het tonen van sfeerbeelden aan geïnteresseerden

Delen van persoonsgegevens met derden

EHBO-Neede verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens worden niet aan particulieren en/of commerciële partijen verstrekt.

Op verzoek van gemeente Berkelland worden de volgende persoonsgegevens verstrekt: naam, adres, postcode, woonplaats en geboortedatum. De gemeente Berkelland verwerkt deze gegevens voor het bepalen van de hoogte van subsidiebedragen.

Informatie over lidmaatschap en/of verzekering kan voor deelname aan evenementen op verzoek van de organisator verstrekt worden.

Voor de verlengen van het EHBO diploma worden gegevens verstrekt aan het Oranje-Kruis

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

EHBO-Neede neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van de EHBO-Neede) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EHBO-Neede bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Categorie

Bewaartermijn

Reden

Persoonsgegevens (naw & geslacht)

onbeperkt

Archivering voor

historische, statistische en juridische doeleinden

Diploma gegevens

Tot 2 jaar na jaar van afgifte

Controle verlenging diploma

Beeldmateriaal

Onbeperkt

Archivering voor historische, statistische en juridische doeleinden

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EHBO-Neede neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EHBO-Neede kan gebruik maken van cookies om bezoekersaantallen bij te houden en de website te optimaliseren. Cookies worden op de harde schijf van uw computer geplaatst. U kunt zelf cookies accepteren of weigeren door de instellingen van uw internet browser daarop aan te passen. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, kan dat invloed hebben op de kwaliteit van het gebruik van de website van EHBO-Neede.

Wijzigingen van het privacy beleid

Het bestuur van de EHBO-Neede behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EHBO-Neede en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

EHBO-Neede wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy beleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u uw gegevens corrigeren of inzage in deze of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door EHBO-Neede dan kunt u een email sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Neede, 25 mei 2018.